تقويم آموزشي نيمسال دوم 94-93

 

دانشجويان عزيز توجه نماييد :

جهت انتخاب واحد مي توانيد در روزهاي اعلام شده از ساعت 8 الي 24 به سايت وليعصر (عج) مراجعه كنيد .

* قابل ذكر است كه در صورت عدم مراجعه در تاريخ هاي تعيين شده تنها در روز متاخرين قادر به انتخاب واحد خواهيد بود .

 

انتخاب واحد

يك شنبه                       93/11/05                       دانشجويان ترم 4 و بالاتر

دوشنبه                          93/11/06                       دانشجوبان ترم 3

سه شنبه                       93/11/07                       دانشجويان ترم 2

چهارشنبه                      93/11/08                       متاخرين و مهمانان

 

شروع ترم : شنبه 93/11/11

حذف و اضافه

شنبه                             93/11/18                       دانشجويان ترم 4 و بالاتر

يك شنبه                       93/11/19                       دانشجويان ترم 3

دو شنبه                         93/11/20                       دانشجويان ترم 2

 

تمدید اعتبار کارت دانشجویی (ترم 2 و بالاتر)

شنبه 93/12/02 لغايت چهارشنبه 93/12/13

جهت تمديد اعتبار كارت دانشجويي ، همراه داشتن پرينت انتخاب واحد ( تاييد دانشجو و امضاء مدير گروه ) الزامي است .

 

حذف اضطراری(فقط یک درس تئوری با حفظ حداقل واحد درسی

تاریخ دریافت فرم حذف اضطراری از آموزش

شنبه 94/02/05 لغايت چهارشنبه 94/02/09

تاریخ تحویل فرم حذف اضطراری به آموزش (پس از تایید استاد درس مربوطه و مدیر گروه)

94/02/12 و 94/02/13

 

پايان ترم : 94/03/13

شروع امتحانات پايان ترم 94/03/16